Du Chemin Du Paradis

Du Chemin Du Paradis

British Shorthair et Longhair

Taiga Du Chemin Du Paradis

femelle British Shorthair et Longhair

Taiga Du Chemin Du Paradis

Informations sur Taiga Du Chemin Du Paradis

Couleur Chocolat tabby point
Puce 250268743962246
Retour